Rullering av kommuneplan i Åfjord

I forbindelse med rullering av kommuneplan i Åfjord har vi kartlagt biologisk mangfold på en rekke arealer som planlegges brukt til forskjellige formål, alt fra hytte og boliger til småbåthavner.

BREEAM Økologi

Natur og Samfunn AS gjennomfører BREEAM Økologi, der vi bistår gjennom hele prosessen fra kartlegging av tomten til prosjektet er godkjent av revisor. Våre økologer har lang erfaring, og vi finner løsninger for forbedring at tomtens økologi som utnytter potensialet for flest mulig poeng på LE2, LE4 og LE5. Vi kan også utarbeide forvaltningsplan og […]

Kartlegging av rødlistearter

Natur og Samfunn AS skal kartlegge rødlistearter i Kvænangsbotn landskapvernområde i 2018. I forbindelse med planlagt hogst er det viktig å få kartlagt eventuelle rødlistearter som befinner seg i områdene som vil bli påvirket av hogsten. Kartleggingsarbeidet planlegges å starte opp i juni 2018.

Fiskeundersøkelser

Vi gjennomfører fiskeundersøkelser med elektrisk fiskeapparat og nordisk oversiktsgarn. For elfiske benytter vi moderne fiskeapparater produsert av E-Fish Technology. Bruk av elfiskeapparat kan også brukes for å kartlegge elvemusling, da elvemuslingen i sitt første leveår lever på gjellene til laksefisk, laks eller ørret. Ved å undersøke gjellene på fiskeyngelen sammen med en visuell sjekk av […]

Viltovervåking

I mange utbyggingsprosjekter er det behov for forundersøkelser og etterundersøkelser av vilt og fugl, gjerne i forbindelse med veganlegg eller vindmøller. Vi bistår gjerne med å dokumentere viltforekomster.