Naturkartlegging

Natur og Samfunn AS kan tilby et bredt utvalg av kartleggingstjenester for å hente inn grunnlagsdata etter behov. Dette kan være for å etablere basiskunskap (NiN), konsekvensutredninger, spesialistundersøkelser for rødlistede eller fredede arter, kvantitativ og kvalitativ innsamling av arter, skadebegrensning og avbøtende tiltak og restaurering.

Våre kartleggingstjenester inkluderer blant annet:

  • Basiskartlegging
  • Kvantitativ og kvalitative undersøkelser
  • Konsekvensvurderinger
  • Konseptvalgsutredninger
  • Fiskeundersøkelser
  • Restaurering og habitatforbedring
  • Skjøtsels og forvaltningsplaner
  • Artsovervåkning

Natur og Samfunn AS tilbyr et stort utvalg av tjenester slik at vi dekker våre kunder sine behov. Vi bruker vår ekspertise og jobber tett sammen med våre kunder også i gjennomføringsfasen i utbyggingsprosjekter slik at vi kan finne gode og bærekraftige løsninger på problemstillinger som dukker opp underveis i prosjektene.