Fiskeundersøkelser

Vi gjennomfører fiskeundersøkelser med elektrisk fiskeapparat og nordisk oversiktsgarn. For elfiske benytter vi moderne fiskeapparater produsert av E-Fish Technology. Bruk av elfiskeapparat kan også brukes for å kartlegge elvemusling, da elvemuslingen i sitt første leveår lever på gjellene til laksefisk, laks eller ørret. Ved å undersøke gjellene på fiskeyngelen sammen med en visuell sjekk av vassdraget, så få man ganske sikre vurderinger av utbredelsen av muslingen.

For garnundersøkelser benytter vi sertifiserte garn bygget etter Norska Standard. Desse garna fra Dônsô Fiskeredskaber er miljøvennlige på den måten at de produseres uten bly i bunnlina, og det er laget egen returordning for gjennvinning.

Fremtiden er fornybar. Vi er på vei bort fra fossile energikilder, og denne energien må erstattes av fornybare kilder. Natur og Samfunn AS har kompetanse og erfaring fra konsesjonssøknader og utredninger som må gjøres ved etablering av kraftstasjoner, enten det gjelder vannkraft eller vindkraft. Vi kan gjøre forprosjekter for å avdekke eventuelle utfordringer, slik at man ta hensyn til dette allerede tidlig i planleggingsfasen. Videre kan vi gjøre konsekvensutredningene og også bistå med utforming av konsesjonssøknader og reguleringsplaner. I gjennomføringsfasen er det behov for oppfølging for å ivareta landskapshensyn og naturmangfold. Det er i anleggsfasen de største negative virkningen ofte oppstår, og dette er også den fasen man har mulighet til å dempe negative virkninger. Å ta hensyn er en viktig del av omdømmebyggingen til selskapet.