Prosjekter

2018

Kartlegging av rødlistearter.

Natur og Samfunn AS har fått i oppdrag å kartlegge rødlistearter i Kvænangsbotn landskapsvernområde i 2018.

Nytt ridesenter i Trondheim

Naturkartlegging og konsekvensvurdering ved etablering av nytt ridesenter i Trondheim. Også lukt og insektsplager, samt virkninger for landbruk i området skal vurderes og skrives planbeskrivelse om. 2018.

BREEAM Økologi

Natur og samfunn skal gjennomføre prosessen for BREEAM Økologi på nytt næringsbygg i Bodø. 2018.

Tiltaksplan for restaurering av to kroksjøer i Orklavassdraget.

Vi har fått i oppdrag å lage tiltaksplaner med kostnadsestimat for to kroksjøer i Orklavassdraget. 2018.

Konsekvensutredning Tower hotel Fauske

Vi har fått i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning for Fauske Tower hotel på oppdrag for Rambøll.

Kartlegging og konsekvensvurdering ved nedbygging av et område på Frosta.

I forbindelse med erverv og planer for bebyggelse i et område på Frosta, skal Natur og Samfunn AS gjøre en kartlegging og vurdering av konsekvenser for tiltaket.

Konsekvensutredning for tema landskap

Det er planlagt et hotell ved Turisthytta nord for Bodø sentrum. I den forbindelse er vi engasjert til å gjøre en konsekvensutredning på tema landskap for tiltaket.

NiN-kartlegging

I Samarbeid med flere andre selskaper som NINA, Ecofact og Rambøll skal vi på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegge natur i Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark.

Restaurering og revegetering av tidligere oppstillingsplass for campingvogner

På oppdrag fra Tromsø kommune har vi bistått med restaurering og revegetering av tidligere oppstillingsplass for campingvogner.

EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE PROSJEKTER ANSATTE HAR GJENNOMFØRT

Problemkartlegging av landbrukspåvirkede bekker i Rogaland.

65 bekker ble undersøkt for bunndyr og begroingsalger på oppdrag for Fylkesmannen i Rogaland.

Konsekvensutredning for tema naturmiljø i forbindelse med reguleringsplan for Ytre ringveg i Kristiansand.

Oppdragsgiver var Statens vegvesen.

Kartlegging etter metodikk Natur i Norge (NiN) i Nord-Trøndelag.
To kalkrike områder ble kartlagt i Nord-Trøndelag, Åsenfjorden og Hyllbukta. Miljødirektoratet.

Basiskartlegging av verneområder, Reisadalen i Troms

Øvre Reisadalen nasjonalpark ble kartlagt etter metodikken Natur i Norge (NiN). Norconsult AS.

Kartlegging av rødlistearter i Reisadalen nasjonalpark.

Rødlistearter i Reisadalen nasjonalpark, med fokus på vedboende sopp, ble kartlagt på oppdrag fra Reisadalen nasjonalparkstyre.

Naturkartlegging og vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet ved ny bru over ravina ved Bråbrua, Spongdal i Trondheim kommune.

Statens vegvesen planlegger ny bru ved siden av nåværende over ravina ved Brå på Spongdal. I den forbindelse ble ravina undersøkt naturfaglig, og det ble også gjort elfiskeundersøkelser i bekken i ravina. Det ble også tatt prøver av bunndyr i bekken som ble undersøkt for eventuelle rødlistearter. Det ble gjort en konsekvensvurdering, og en vurdering av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens kap. II.

Konsekvensutredning for tema naturmangfold, friluftsliv og naturressurser, Levanger kommune

Konsekvensutredning på temaene naturmiljø, friluftsliv og naturressurser ble utført i samband med reguleringsplan for hyttefelt ved Lofjorden i Levanger kommune.

Konsekvensutredning Drageid i Salten kommune

I forbindelse med planlegging av massetak ved Drageid i Salten kommune vart det utført en konsekvensutredning på tema naturmiljø.

Konsekvensutredning tema naturmiljø i Rafsbotn, Alta kommune

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende massetak i Rafsbotn, Alta kommune, gle det gjennomført en konsekvensutredning på tema naturmiljø. Avbøtende tiltak ble beskrevet, og tiltaket ble vurdert i forhold til naturmangfoldlovens kap.II.

Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Fv. 545 på Stord vestside

Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for fv. 545 på Stord vestside, strekningen går over kommunegrensen mellom Stord og Fitjar. Det er utarbeidd fagrapport og tekst til planbeskrivelse Feltarbeidet inkluderer terrestriske registreringer, registrering av anadrome arter samt bunndyrundersøkelser..

Rødlistearter Jondal-Mauranger

Registrering av rødlistearter i ny linjetrasee mellom Jondal og Mauranger. Vi har bistått med med feltregistreringer. Statnett.

Kartlegging av våtmarksområder og avbøtende tiltak, Bømlo

I forbindelse med planlegging av ny veg, ble våtmarksområder registrert og avbøtende tiltak foreslått, Bømlo. Statens vegvesen.

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1710″ img_size=”full” el_id=”forsideBilde”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

2018

Kartlegging av rødlistearter. Natur og Samfunn AS har fått i oppdrag å kartlegge rødlistearter i Kvænangsbotn landskapsvernområde i 2018. Nytt ridesenter i Trondheim Naturkartlegging og konsekvensvurdering ved etablering av nytt ridesenter i Trondheim. Også lukt og insektsplager, samt virkninger for landbruk i området skal vurderes og skrives planbeskrivelse om. 2018. BREEAM Økologi Natur og samfunn skal gjennomføre prosessen for BREEAM Økologi på nytt næringsbygg i Bodø. 2018. Tiltaksplan for restaurering av to kroksjøer i Orklavassdraget. Vi har fått i oppdrag å lage tiltaksplaner med kostnadsestimat for to kroksjøer i Orklavassdraget. 2018. Konsekvensutredning Tower hotel Fauske Vi har fått i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning for Fauske Tower hotel på oppdrag for Rambøll. Kartlegging og konsekvensvurdering ved nedbygging av et område på Frosta. I forbindelse med erverv og planer for bebyggelse i et område på Frosta, skal Natur og Samfunn AS gjøre en kartlegging og vurdering av konsekvenser for tiltaket. Konsekvensutredning for tema landskap Det er planlagt et hotell ved Turisthytta nord for Bodø sentrum. I den forbindelse er vi engasjert til å gjøre en konsekvensutredning på tema landskap for tiltaket. NiN-kartlegging I Samarbeid med flere andre selskaper som NINA, Ecofact og Rambøll skal vi på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegge natur i Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Restaurering og revegetering av tidligere oppstillingsplass for campingvogner På oppdrag fra Tromsø kommune har vi  bistått med restaurering og revegetering av tidligere oppstillingsplass for campingvogner.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Eksempler på tidligere prosjekter ansatte har gjennomført
Problemkartlegging av landbrukspåvirkede bekker i Rogaland. 65 bekker ble undersøkt for bunndyr og begroingsalger på oppdrag for Fylkesmannen i Rogaland. Konsekvensutredning for tema naturmiljø i forbindelse med reguleringsplan for Ytre ringveg i Kristiansand. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Kartlegging etter metodikk Natur i Norge (NiN) i Nord-Trøndelag. To kalkrike områder ble kartlagt i Nord-Trøndelag, Åsenfjorden og Hyllbukta. Miljødirektoratet. Basiskartlegging av verneområder, Reisadalen i Troms Øvre Reisadalen nasjonalpark ble kartlagt etter metodikken Natur i Norge (NiN). Norconsult AS. Kartlegging av rødlistearter i Reisadalen nasjonalpark. Rødlistearter i Reisadalen nasjonalpark, med fokus på vedboende sopp, ble kartlagt på oppdrag fra Reisadalen nasjonalparkstyre. Naturkartlegging og vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet ved ny bru over ravina ved Bråbrua, Spongdal i Trondheim kommune. Statens vegvesen planlegger ny bru ved siden av nåværende over ravina ved Brå på Spongdal. I den forbindelse ble ravina undersøkt naturfaglig, og det ble også gjort elfiskeundersøkelser i bekken i ravina. Det ble også tatt prøver av bunndyr i bekken som ble undersøkt for eventuelle rødlistearter. Det ble gjort en konsekvensvurdering, og en vurdering av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens kap. II. Konsekvensutredning for tema naturmangfold, friluftsliv og naturressurser, Levanger kommune Konsekvensutredning på temaene naturmiljø, friluftsliv og naturressurser ble utført i samband med reguleringsplan for hyttefelt ved Lofjorden i Levanger kommune. Konsekvensutredning Drageid i Salten kommune I forbindelse med planlegging av massetak ved Drageid i Salten kommune vart det utført en konsekvensutredning på tema naturmiljø. Konsekvensutredning tema naturmiljø i Rafsbotn, Alta kommune I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende massetak i Rafsbotn, Alta kommune, gle det gjennomført en konsekvensutredning på tema naturmiljø. Avbøtende tiltak ble beskrevet, og tiltaket ble vurdert i forhold til naturmangfoldlovens kap.II. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Fv. 545 på Stord vestside Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for fv. 545 på Stord vestside, strekningen går over kommunegrensen mellom Stord og Fitjar. Det er utarbeidd fagrapport og tekst til planbeskrivelse Feltarbeidet inkluderer terrestriske registreringer, registrering av anadrome arter samt bunndyrundersøkelser.. Rødlistearter Jondal-Mauranger Registrering av rødlistearter i ny linjetrasee mellom Jondal og Mauranger. Vi har bistått med med feltregistreringer. Statnett. Kartlegging av våtmarksområder og avbøtende tiltak, Bømlo I forbindelse med planlegging av ny veg, ble våtmarksområder registrert og avbøtende tiltak foreslått, Bømlo. Statens vegvesen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]