Kontakt oss

Natur og Samfunn AS har kontorer i Trondheim og Tromsø. Vår visjon er å jobbe i skjæringspunktet mellom mennesker, naturmangfold og samfunn, og bistå utbyggere i å planlegge og gjennomføre prosjektene på en mest mulig skånsom måte, og med det bidra til en miljøvennlig utvikling. Vi kan bistå fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen, og også følge opp og evaluere prosjektet, slik at feil kan rettes opp, og slik at man kan ta med seg kunnskapen om hva som gikk bra, og hva som ikke gikk så bra.

Gunnar Kristiansen

Daglig leder, Biolog

Gunnar er Biolog/Cand. Scient. i økologi. med 20 års erfaring fra forvaltning, kartlegging og rådgivning innen naturmiljø. Hovedkompetanse på kartlegging av biologisk mangfold, friluftsliv og landskap og restaurering av natur. Spesialist på sopp og med bred artskompetanse på vegetasjon og fugl.
Arbeidet i 15 år som forvalter i Norges vassdrag og energidirektorat med arbeidsoppgaver knyttet til restaurering av vassdrag, miljøtilsyn av kraftanlegg og kartlegging og forvaltning av naturmangfold, landskap, friluftsliv, geofag og kulturminner/samiske kulturminner. Jobbet flere år sentralt innenfor Eus vanndirektiv.
Har arbeidet med mange miljøtiltaksplaner og vegetasjonsetableringer, og har gjennomført en rekke konsekvensutredninger for Statens vegvesen, Jernbaneverket, kraftutbyggere og andre tiltakshavere.

AMANDA ENGBERG ANDERSEN

landskapsplanlegger

Amanda er nylig utdannet landskapsplanlegger, og har erfaring innen naturkartlegging og GIS-analyser. Som leder i Sogn Botanisk Forening har hun også bred kunnskap innen botanikk. Ellers kan hun være til hjelp med blant annet reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, samt mulighetsstudier og stedsanalyser.

AINA KATRIN BLÆSTERDALEN

Biolog

Aina er Biolog med mastegrad i alpin økologi og vegetasjon. Under mastergraden undersøkte Aina hvordan beiting påvirket vegetasjonen i fjellet. I Natur og samfunn har Aina for det meste jobbet med naturkartlegging etter den nye NiN-metodikken.

GEIR LANGELO

Biolog

Geir har ca 20 års erfaring fra forvaltning, forskning og rådgivning innenfor ulike problemstillinger knyttet til naturmiljøet. Han har sin hovedkompetanse innenfor kartlegging av biologisk mangfold og konsekvensutredninger. Han har gjennomført prosjekter i flere større samferdselsprosjekt, blant anna for Jernbaneverket, Bane Nor og Statens vegvesen. I tillegg har han gjort konsekvensutredninger for gruvevirksomhet, deponiområder, vindmøller, vannkraft, industriområder og mye mer. Han leder og gjennomfører også resipientundersøkelser, fiskeundersøkelser, problemkartlegging av vassdrag og er godkjent økolog for BREEAM økologi.

IRIS RINGSTAD

Biolog

Iris Ringstad er biolog med en bachelor i biologi og en mastergrad i økologi, evolusjon og biosystematikk.

Hun har siden 2021 jobbet med kartlegging av naturmangfold på land og rådgivning innen naturmiljø hos Natur og Samfunn. Iris har sin hovedkompetanse på terrestrisk naturmangfold, naturtypekartlegging og konsekvensutredninger.

Hun har både ledet og deltatt i arbeidet med konsekvensutredninger knyttet til en rekke ulike prosjekter, deriblant; masseuttak, deponiområder, industri, hytteutbygging,

HÅKON FJELD

kontorleder /økolog

Håkon er utdannet med en bachelor i utmarksforvaltning og en master i økologi. Han har siden 2020 jobbet med kartlegging av natur, han har også tidligere jobbet som feltassistent på flere forskningsprosjekter.

Har siden 2021 ledet arbeidet med flere konsekvensutredninger og mindre prosjekter knyttet til §§ 8-12 i naturmangfoldloven.

Håkon har sin hovedkompetanse på terrestrisk naturmangfold, deriblant spisskompetanse på fugler, NIN-systemet og konsekvensutredninger.

JARLE RIISE

Tittel

Jarle er utdannet naturforvalter med fordypning i frøspredning av vaccinium- arter via åtseletere på kadaver. Han har god kompetanse på ulike typer naturkartlegging basert på NiN- systemet og Miljødirektoratets instrukser, i tillegg til el- fiskeerfaring.

Jarle har bred økologisk kompetanse innenfor ulike artsgrupper; spesielt innenfor karplanter, sopp, lav og moser, men også når det gjelder fugl, ferskvannsmuslinger og pattedyr innehar han verdifull kompetanse.

Ellers kan han bistå innenfor sårbarhetsvurderinger og -analyser i forbindelse med stier, etc., skjøtselsplanlegging, naturrestaureringstiltak, lysforurensningsproblematikk og en hel rekke andre temaer relatert til norsk natur.

Mari Vold

Vassdragsingeniør og naturforvalter

Mari er en tverrfaglig rådgiver med sivilingeniørbakgrunn fra NTNU, uteksaminert i 2017, og master i naturforvaltning fra NMBU, 2022. Som ingeniør jobba hun blant annet med sikringstiltak mot erosjon i NVE.

Hun fatta fort interesse for vassdragsrestaurering og miljøtiltak, og har siden hatt flere prosjektstillinger innen dette.

Som naturforvalter har hun fordypning i vilt- og fiskeforvaltning, og praktisk erfaring innen elfiske, prøvefiske og bunndyrprøver, dessuten fugletaksering og viltkamera.

Siden 2021 har hun kartlagt terrestrisk natur, og hun har tidligere jobbet med skjøtselstiltak og fremmedartsbekjempelse. Mari jobber nå blant annet med konsekvensutredninger.