Kartlegging av rødlistearter

Natur og Samfunn AS skal kartlegge rødlistearter i Kvænangsbotn landskapvernområde i 2018. I forbindelse med planlagt hogst er det viktig å få kartlagt eventuelle rødlistearter som befinner seg i områdene som vil bli påvirket av hogsten. Kartleggingsarbeidet planlegges å starte opp i juni 2018.