Naturrestaurering

Restaurering av natur og vegetasjonsetablering

I forbindelse med byggeområder, veianlegg og massetak kan det være behov for tilpasning og utforming av terrengform med påfølgende vegetasjonsetablering. Terrengformen gir grunnlag for vegetasjonen. Det kan videre være behov for støttende tiltak som tilsåing med spesialtilpassede naturfrøblandinger og utplanting av stedegne arter. Vi bistår med planlegging og gjennomføring av slike miljøtiltak i bygge og planleggingsfasen. I tillegg kan det være viktig med restauering av nedlagte eller uavsluttede anlegg.

Restaurering av vassdrag og innsjøer

Vassdrag og innsjøer kan være påvirket av ulike påvirkninger som kraftutbygging, erosjonssikringer og kanaliseringer, vandringshinder, utfyllinger, gjengroing og nedbygde kantsoner. Vi bistår med planlegging og gjennomføring av restaurering og miljøtiltak i vassdrag. Det kan være tiltak som åpning av vannspeil, utforming av elveløp , terskelbygging og vegetasjonstiltak.