Skog og landbruk

Natur og Samfunn AS samarbeider med landbruket for å ta vare på den verdifulle kulturmarken de forvalter. Endring i driftsformer gjør at verdifull kulturmark i dag blir liggende brakk og gror igjen. Slik kulturmark er svært verdifull, og tar vare både på plante og soppartene som vokser der, men minst like viktig så er de viktige leveområder for insekter. Vi kartlegger og levere skjøtselsplaner slik at disse fortsatt kan holdes i hevd og betjene den viktige økologiske funksjonen de har.

Skogbruk er en viktig næring i Norge. Men ikke sjelden kommer den i konflikt med viktige naturverdier som bør tas vare på. Natur ogf samfunn AS bistår skogbruksnæringen og forvaltningen med å kartlegge hvor de viktigste naturverdiene ligger, slik at man kan planlegge hogsten ut fra et best mulig kunnskapsgrunnlag.